Έκδοση Νέου Δελτίου Αθλητή  E-mail
Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 09:14

Η έκδοση Νέου Δελτίου Αθλητή / τριας ΕΦΟΑ είναι απαραίτητη, γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χρειάζεται να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Α) απαραίτητα στοιχεία προσκόμισης

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας (όταν υπάρχει) ή Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση
 • Φωτογραφία (ψηφιακή)
 • Παράβολο 12 Ευρώ
 • ΑΜΚΑ
 • Αίτηση εγγραφής Αθλητή ΕΦΟΑ

Β) Διαδικασία

 • Με τα στοιχεία από το Δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης, συμπληρώνεται η Αίτηση εγγραφής ΕΦΟΑ (χορηγείται από τους προπονητές).
 • Ο αθλητής ή ο κηδεμόνας πηγαίνει της αίτηση στο γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο), ο οποίος βεβαιώνει και σφραγίζει για την δυνατότητα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες.
 • Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης (και ο ΑΜΚΑ) και υπογράφεται από τον αθλητή ή τον κηδεμόνα.
 • Ο αθλητής προσκομίζει το αποδεικτικό καταβολής στην Εθνική Τράπεζα του ποσού των 12 Ευρώ (Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508, δικαιούχος ΕΦΟΑ).
 • Ο αθλητής παραδίδει στο Σωματείο του έγχρωμη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) με ανάλυση 480Χ640 σε μορφή .jpeg (μπορεί να βγει και στο γήπεδο από τους προπονητές).